Committee of the University Affairs Board Committee of the University Affairs Board
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
TH | EN
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 มาตรา 26 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้

    (1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

    (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

    (3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

    (4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน