Committee of the University Affairs Board Committee of the University Affairs Board
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
TH | EN
ประวัติและความเป็นมา

          ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 มาตรา 25 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5