Committee of the University Affairs Board Committee of the University Affairs Board
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
TH | EN
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
13 สิงหาคม 2563

นายวันชัย เกียรติสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา